پس از ناراحتی های فراوانی از طرف ورزشکاران فعال و ملی پوش چرامی، مسئولان چرام از این افراد تجلیل کردند.
دراین نمایشگاه که در دبیرستان متوسطه اول حجاب یاسوج برپاشده دانش آموزان آثار خودرا در زمینه معرفی آسیبهای اجتماعی به نمایش گذاشته شد.
رئیس اداره تکنولوژی وگروههای آموزشی آموزش وپرورش استان گفت: در این مسابقات 52تیم 3نفره دانش آموزان متوسطه دوم از 13شهرستان ومنطقه استان حضور دارند.

تازه ترین اخبار